KLUBBENS VEDTEKTER og PROSEDYRER

Revidert og vedtatt 16. mai 2017

VEDTEKTER FOR BORGE ROTARYKLUBB

Klubb nr.: 28072, Medlem av Rotary International, Distrikt 2260, avd.B.

Vedtekter til Lover for Rotaryklubb.
Utarbeidet I samsvar med vedtak I Conuncil on Leigislation i møte i Chicago april 2016.

 

Artikkel I

1. Styret.
Styret består av følgende: President, innkommende president, past president, sekretær, kasserer og styremedlem.

2. Valg av styre.
Sittende styre velger nytt styre for kommende Rotaryår innen 31. desember hvert år. Sekretær og kasserer velges fortrinnsvis for minst to år, sekretær det ene året og kasserer det andre året, for å sikre kontinuitet. Styremedlemmet velges for ett år. Presidenten velges for 1 år.

Vi tilstreber mest mulig kontinuitet slik at styremedlem året etter vil være påtroppende president, deretter president og til slutt past-president.

 

 Artikkel II

Tillitsmennenes plikter:

1. Presidenten:
Det er presidentens plikt å lede klubbmøter og styremøter, samt å utføre
øvrige oppgaver som tilligger hans stilling. Valgt president skal delta på distriktets treningsseminar for presidenter (PETS) og på distriktets treningssamling.

2. Past president:
Det er past presidents plikt å levere årsrapport om klubbens drift, innen 15. august, fra sin periode som President.

3. Innkommende president.
Innkommende presidents oppgaver er å lede klubbmøter og styremøter i presidentens fravær, samt utføre andre oppgaver som tilligger hans stilling.

4. Sekretær:
Sekretæren har følgende plikter:
    a. Føre fortegnelse over medlemmene.
    b. Føre fremmøteoversikt.
    c. Sende ut meddelelser om klubb og styremøter, samt oppbevare protokoller for disse møter.
    d. Ekspedere de foreskrevne rapporter til Rotary International og Distriktsguvernøren.
    e. Utføre øvrige oppgaver som naturlig tilligger hans stilling.

5. Kasserer:
    a. Det påligger kassereren å forvalte alle klubbens kontanter og bankinnskudd.
    b. Han fremlegger årlig revidert regnskap for klubben og ellers når styret måtte ønske det.
    c. Utføre øvrige oppgaver som naturlig tilligger hans stilling.
    d. Kasserer forvalter i tillegg klubbens flaggbeholdning og eventuelle lagerbeholdning av
         innkjøpt Rotaryutstyr.
    e. Når kasserer forlater stillingen skal han overlevere alle kontanter, regnskapsbøker og annen
        klubbeiendom han har ansvar for til sin etterfølger eller til presidenten. 

 

Artikkel III

Møter :

1. Klubbens ordinære ukemøter avholdes tirsdager kl. 20.00 på Roald Amundsens Minde. Tilstedeværelsen kan være personlig, gjennom elektronisk møte, eller en linjeforbindelse til medlemmer som ellers ville vært forhindret fra å delta.
Klubbmedlemmene skal på forsvarlig måte underrettes om endringer i, eller ved avlysning av ordinære klubbmøter. Styret kan flytte et regulært møte til hvilken som helst ukedag mellom foregående og neste møte. Styret kan avlyse et møte som faller på en lovbestemt fridag eller helligdag, eller i uke som inneholder en lovbestemt fridag. Det samme gjelder om et medlem dør, ved epidemi eller katastrofe. Styret kan ikke avlyse mer enn 4 møter i et år av grunner som ikke er spesifisert i lovens § 8 pkt c.

2. Klubbmøter er beslutningsdyktige når minst 1/3 av medlemmene er til stede.

3. Ordinære styremøter bør holdes hver annen måned. (6 ganger i Rotaryåret)
Presidenten kan ellers innkalle når han finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer ønsker det.

4. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede.
Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. Det skal skrives referat fra klubbens styremøter. Slike referater skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer innen 60 dager etter avholdt møte.

5. Seremonielle møter, som Presidentskifte, opptak av nye medlemmer, besøk av Distriktsguvernør, Paul Harris-utdeling, møter medlemmene i pent antrekk som innebærer dress eller bukse/jakke for herrer og samhørende antrekk for kvinner.

Frammøte (se Lov for Borge Rotaryklubb §12 og §15.4)

Hvert medlem bør delta i klubbens ordinære møter, engasjere seg i klubbens prosjekter og andre aktiviteter.

Et medlems fravær skal være godkjent dersom fraværet er i samsvar med de betingelser og under slike forhold som er godkjent av styret. Styret kan godkjenne et medlems fravær av grunner som det finner gode og tilstrekkelige. Slikt fravær skal ikke overstige 12 måneder.

Fravær er også godkjent dersom summen av medlemmets alder og medlemskap i en eller flere klubber er 85 år eller høyere og medlemmet har vært medlem i minst 20 år og medlemmet skriftlig har meddelt klubbsekretæren om sitt ønske om å bli fritatt for møteplikten og styret har godkjent dette.

Når et medlem hvis fravær er godkjent skal verken medlemmet eller medlemmets fravær registreres i frammøtestatistikken.

 

Artikkel IV

Kontingent:

1. Årskontingenten fastsettes av medlemmene etter forslag fra styret.

2. Kontingenten betales hvert halvår, 15. juni og 15. desember.

3. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.   

 

Artikkel V

Voteringer:

1. Voteringer på klubbmøter skjer ved håndsopprekning. Unntak: Valg av tillitsvalgte og styremedlemmer skjer ved skriftlig stemmegivning. (Dette har hos oss aldri vært praktisert)
Vedtak fattes med simpelt flertall.

2. Presidenten kan likevel beordre skriftlig valg dersom han finner det riktig.

 

Artikkel VI  - Komitéer

Visepresidenten oppnevner med styrets godkjennelse medlemmer til følgende komitéer:

A: Administrasjonskomite (obl)

B: Medlemsskapskomite (obl)

C: Omdømmekomite (obl)

D: Rotary Foundation  - komite (obl)

E: Prosjekt-komite (obl)

F: Program-komite

G: Kamerat- og festkomité

Presidenten kan med styrets godkjennelse også oppnevne komitéer som han måtte anse nødvendige for å ivareta klubbens anliggender.

Presidenten er i embetets medfør medlem av samtlige komitéer.

Hver komité skal ivareta de oppgaver som er beskrevet i disse vedtekter og i klubbens prosedyrer, samt oppgaver som styret måtte delegere til komitéene.
Komitéene må ikke uten styrets tillatelse sette i verk andre tiltak.

Komitélederne leverer til styret, innen 20. juni, en årsrapport om komitéens arbeid.

 

Artikkel VII – Komitéenes plikter

Medlemsutvikling og rekruttering

REKRUTTERING: - Komitéen skal arbeide for en god rekruttering til klubben, slik at klubbens medlemstall opprettholdes på vedtatte nivå.

VEDTEKTER OG PROSEDYRER: - Komitéen skal komme med forslag til endringer når de mener det er nødvendig, eller når styret ber om det.

KLASSIFIKASJON: - Komitéen skal tilstrebe oppfyllelse av Rotarys klassifikasjonsprinsipp ved opptak av nye medlemmer.
KLUBBENS ARKIV: - Det velges en fast arkivar som inngår i denne komite.
KLUBBENS REVISOR inngår i denne komité.

PROSEDYRE:
Komitéen har ansvaret for medlemsverving. Opptak av medlemmer gjøres fortrinnsvis to ganger pr år, før julemøte og før presidentskiftet. Alle potensielle nye medlemmer skal fremlegges for klubbens medlemmer og innvendinger må være sendt inn senest 14 dager etter kunngjøring.

Komitéen skal tilstrebe oppfyllelse av Rotarys klassifikasjonsprinsipp ved opptak av nye medlemmer. Dette gjøres ved å sammenlikne medlemmenes klassifikasjon med de potensielle nye medlemmene. Det bør arbeides for å oppnå god bredde i klassifikasjonene blant medlemmene.

Hjelpemidler under denne rutine:
Handlingsplan, guvernørens målsetting, presidentens målsetting.


Programkomitéen:

Komitéen skal utarbeide program for klubbens ordinære og spesielle møter.

Komitéen utarbeider program for august måned i neste Rotaryår, da sammen med påtroppende komitéleder.
Programmet forelegges styret før det legges ut på klubbens hjemmeside.

Komitéen skal treffe nødvendige tiltak som sikrer at klubben har et variert program og tilstrebe møter med Rotary-stoff, herunder vedtekter, både 1. og 2. halvår.

PROSEDYRE:
Ansvar for at programmet blir utarbeidet i god tid samt at endringer i programmet blir varslet til klubbens medlemmer.

Det er viktig å lage et variert program med hensyn til bedriftsbesøk, ego/yrkes-foredrag, kaffemøter og møter hvor ledsager kan delta.

Klubbens webredaktør (CICO) legger programmet ut på klubbens hjemmeside.


Omdømme-komiteen:

Komiteen skal skrive referater fra klubbens møter og bedriftsbesøk, referatene skal legges ut på klubbens hjemmeside

ROTARYSKOLEN: - Komitéen tar for seg sider ved Rotary-bevegelsen og bruke dette til opplæring av klubbens medlemmer.
KLUBBENS HJEMMESIDE: - Komitéen skal ha en webansvarlig / CICO som har ansvaret for vedlikehold og utleggelse av informasjon på hjemmesiden.

PROSEDYRE:
Komitéen skal spre informasjon om Borge Rotaryklubbs aktiviteter til medlemmene i egen klubb, andre klubber og til guvernøren. Opplysninger som klubben mener er av interesse både internt og eksternt i Rotary.

Komitéen skal stimulere interessen for et bedre fremmøte og fremme kameratskapet.

Komitéens leder har ansvaret for at tjenesten fungerer på riktig måte i henhold til denne prosedyre. Komitéens leder kan pålegge hvert enkelt komitémedlem ansvar for referater fra klubbmøtene.


Rotary Foundation (RF) -komite:

INFO OG ROTARY: - Komitéen skal søke å engasjere klubbmedlemmene i å fremme internasjonal forståelse, good-will og fred i overensstemmelse med Rotarys formål.
STØTTE TIL- / FRA RF: -
PAUL HARRIS: -
TALL SHIP’S RACES: -
UNGDOMSUTVEKSLING: - Internasjonal samfunnstjeneste, Internasjonal ungdomsprosjekt, ungdomsutveksling samt Rotary Foundation.

PROSEDYRE:
Leder av komitéen skal være ansvarlig for klubbens aktiviteter innenfor internasjonal tjeneste.

ROTARACT: -
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) – Komiteen skal søke å finne 2 kandidater til å delta på RYLA-referat i form av foredrag på et ordinært møte etter deltagelsen.
GSE (Group Study Exchange) –
YE (Ungdomsutveksling) -
HANDICAMP: - Handicamp Norway :Internasjonal sommerleir for fysisk funksjonshemmet og funksjonsfrisk ungdom i alderen 18 - 23 år.

PROSEDYRE:
Komitéen skal søke å finne fram til en deltager med fysisk funksjonshemming til Handicamp.

Hjelpemidler til bruk for denne komité:
Klubbens handlingsplan, guvernørens målsettinger og presidentens målsettinger.
Søknadsskjema og informasjonsark for Handicamp.
Medisinske opplysninger for deltager på Handicamp.

Som det fremgår av pkt 4 i Rotarys formålsparagraf, er fred og forståelse to aspekter komitéen skal vie den største oppmerksomhet. Disse aspektene bør komitéen stadig ha i tankene når de planlegger sine aktiviteter innad i klubben. Dette må også være en ledesnor i tiltak av internasjonal karakter som vi deltar i. Utadrettet virksomhet skal som regel skje gjennom Rotary Internasjonal og alltid under presidentens oppsyn. Når klubben har gående aktiviteter av internasjonal karakter som for eksempel besøk fra vennskapsklubber, ungdomsutveksling osv. tilligger ansvaret for arrangementet denne komitéen.


Prosjekt-komiteen:

TOMTA (RAM): - Holde vedlike utearealene ved Roald Amundsens Minne.
LOKALMILJØ: - Komitéen skal søke å iverksette tiltak som bidrar til å bedre samfunnsforholdene, spesielt i lokalsamfunnet.
Den skal oppmuntre de enkelte klubbmedlemmer til å virkeliggjøre tjenesteideal i personlig, yrkemessig og samfunnsmessig sammenheng.
YRKESLIV: - Denne komité skal søke å stimulere klubbmedlemmene til å virkeliggjøre Rotarys formål om høyere etiske ideal i yrkeslivet, erkjenningen av all nyttig verdi og bruk av yrket som middel til å tjene samfunnet.
Spesielle interesseområder for komitéen er forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte, yrkesopplysning, forholdet i yrkeslivet og "The four way test".

PROSEDYRE:
Komitéens ansvar er å organisere og gjennomføre to årlige dugnader ved Roald Amundsens Minne og komme med forslag til andre lokale eller større prosjekter evnt i samarbeid med andre klubber og evnt søke finansiell støtte i samarbeid med RF-komiteen.

Komitéens medlemmer skal være aktive ved dugnader initiert av klubbens styre.


Kamerat- og festkomité:

KAFFESERVERING PÅ KLUBBMØTENE: - Komitéen skal sørge for eventuell bevertning under klubbmøter. Planlegge og gjennomføre arrangementer av festlig art, som fremgår av klubbens program.
INNKJØP AV VIN ”CHATEAU BORGE”: -
RAKFISKAFTEN: -
UTLODNING: -
KAMERATSKAP: - Denne komité skal virke for å fremme kameratskap og vennskap blant klubbmedlemmene.
I samarbeid med fadderne har komitéen et ansvar overfor syke medlemmer og medlemmer med svak møteprosent.
Komitéen skal i tillegg bidra aktivt til å ønske gjester og foredragsholdere velkommen slik at de føler seg hjemme i klubben.

PROSEDYRE:
Komitéen er hovedansvarlig for klubbens sosiale arrangementer i samarbeid med styret.

Sørge for kaffe/mineralvann med noe enkelt til på klubbmøtene.

Sørge for innkjøp av vin og sette på etikett ”Chateau Borge”.
Sørge for vinutlodding (ev. andre gevinster) på kaffemøtene.

Sørge for at besøkende rotarianere blir tatt hånd om, slik at de føler seg velkommen.
OBS! Alle medlemmer bør håndhilse og presenteres seg.

Sørge for nødvendig utstyr, dekke bord og rydde ved større arrangementer i samarbeid med daglig leder på RAM. (om nødvendig hente hjelp fra andre komitéer)

Komitéen disponerer et sett nøkler til RAM, disse går på omgang blant komitémedlemmene i henhold til den oppsatte listen for servering.
OBS! Påtroppende serveringsansvarlige har ansvar for overføring av nøkkelen fra avtroppende. Serveringsansvarlige skal sørge for opplåsing og låsing av RAM, inklusiv deaktivisere/ aktivisere alarmen. Avvik fra dette skal avtales med president eller ansatte ved RAM.

Den / de  komitémedlemmene som er ansvarlig for serveringen, teller opp penger fra kaffesalg og lignende, og sørger for at disse overleveres kasserer sammen med oppgjørsskjema.

Hjelpemidler til komitéens arbeid:
Kamerat- / festkomitéens arbeidsperm. Klubbens vedtekter. Klubbens handlingsplan.

 

Artikkel VIII

Tillatelse til fravær: (se §12 i Lov for Borge Rotary)

Ved skriftlig begrunnet søknad til styret, kan permisjon innvilges slik at et medlem kan fritas for frammøte for et nærmere angitt tidsrom.
Ved beregning av frammøteprosenten legger en til grunn medlemstallet fratrukket de som er innvilget fritak for møteplikt i henhold til 85-årsregelen.

Permisjon gir ikke fritak for kontingent.

   

Artikkel  IX

Finanser:

1. Kasserer skal innsette alle klubbens kontantmidler i den bank som styret bestemmer.

2. Regnskapet skal revideres årlig av en valgt revisor.

3. Klubbens regnskapsår løper fra 1. juni til 31. mai.
Betaling av kontingenter til Rotary International og D-2260 betales 31. juli og 31. januar på basis av medlemstallet pr. 1. juli og 1. januar. Bidrag til Rotary Foundation betales senest innen 1. mars.

4. Ved begynnelse av hvert regnskapsår utarbeider styret et budsjett over beregnede utgifter og inntekter i kommende år.

5. Når budsjettet er vedtatt, er det å betrakte som et maksimum for utgiftene til de forskjellige formål, med mindre styret foranlediger annen beslutning fattet på et klubbmøte.

6. Per 1.januar 2017 er halvårlig kontingent kr. 1200,- hvorav kr. 200,- er for bevertning på ordinære møter.  Den halvårlige kontingent forfaller til betaling 15.juni og 15.desember.

 

Artikkel X

Regler ved valg og godkjenning av nye medlemmer (se Lov for Borge Rotary)

1. Aktivt medlemskap:
Styret gjennomgår fra tid til annen den av klassifikasjonskomitéen utarbeidede liste over besatte og ubesatte klassifikasjoner.
Styret avgjør om, og i tilfelle hvilke klassifikasjoner som skal søkes besatt. Ved innvotering av nye medlemmer har klubbens medlemmer taushetsplikt utad.

Det er alle medlemmers ansvar å bidra til at klubben får en tilvekst av nye medlemmer i henhold til klubbens målsetninger. For at vi alle skal gå frem på en mest mulig ensartet måte. Har klubben bestemt at følgende retningslinjer gjelder:

Medlemskap kan ikke søkes, men må anbefales av et av klubbens medlemmer.

Dersom et medlem har en aktuell kandidat i "kikkerten", skal medlemmet, før kandidaten kontaktes, fremlegge forslaget for klubbens styre med nødvendig data om det potensielle medlemmet.

Det medlem som foreslår et nytt, blir også det nye medlemmets fadder.

Dersom styret anbefaler kandidaten, kunngjøres navnet for alle medlemmene i klubben. De som ikke er på møtet skal varsles skriftlig.

Klubbens medlemmer plikter å informere styret dersom de mener at kandidaten ikke bør bli tatt opp som medlem av klubben. Slike henvendelser gjøres muntlig med begrunnelse til en av styrets medlemmer, og skal ikke skrives ned noe sted. Styret beslutter om det skal tas hensyn til henvendelsen eller ikke. Dette må gjøres innen 14 dager etter at kandidatens navn er kunngjort.

Dersom styret innen 14 dager ikke mottar noen kommentarer til det foreslåtte medlem, vil styret kunngjøre at vi tar kontakt med kandidaten.

Fadderen tar så kontakt med kandidaten og forespør om vedkommende er interessert i å bli medlem. Kandidaten forklares hvorledes våre opptaksregler er, og får tilbud om å være med på inntil 3 møter for å se hvordan vi har det.

Når vedkommende har vært gjest på inntil 3 møter, må fadderen kreve at vedkommende sier ja eller nei til et eventuelt medlemskap. Dersom ja til medlemskap, informerer fadderen det nye medlemmet om klubbens vedtekter.

Dersom svaret er ja, vil vedkommende bli tatt opp som medlem så fort som mulig.

Styret informerer skriftlig det kommende medlemmet om når det formelle opptaket vil finne sted.

2. Former for medlemskap
    Aktivt
    Æresmedlemskap

 Æresmedlemskap:
    En person som har utmerket seg ved fortjenestefullt arbeid for å fremme Rotarys idealer,
    kan bli valgt som æresmedlem i klubben. Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale
                    kontingent og kan ikke velges til noe tillitsverv i klubben.

Skjema for opptak av nytt medlem

Nytt medlem:

Navn:

 

Født:

 

Adresse:

 

Postnr. / Poststed:

 

Telefonnr.:

 

YRKE: /Mail

 

 

 

KLASSIFIKASJONSKOMITÉENS UTTALELSE:

Klassifikasjon ledig:  JA / NEI

STYRETS INNSTILING TIL MEDLEMMENE:  JA / NEI

Dersom et eller flere av medlemmene har innsigelser, meldes dette muntlig til styret.

STYRETS VEDTAK: MEDLEMMET TAS OPP / TAS IKKE OPP.

FADDER:

 

Medlemskapets varighet (Se Lov for Borge Rotaryklubb §15)

Medlemskapet skal fortsette så lenge klubben eksisterer dersom det ikke blir avsluttet. Opphør av medlemskap ved

-manglende kontingentbetaling (30 dager etter forfall etter skriftlig varsel fra kasserer)

-krav om fremmøte på minst 50% i ordinære klubbmøter hvert rotaryhalvår

Uten dokumentert gyldig fravær på mer enn 4 møter etter hverandre, skal styret  informere vedkommende om at fraværet kan oppfattes som en anmodning om opphør av medlemskap

Utmelding: En medlems utmelding av klubben skal skje skriftlig og være adressert til presidenten eller sekretæren.

  

Artikkel  XI

Beslutninger:
Ingen beslutning som på noen måte forplikter klubben må tas før saken har vært forelagt styret.
Dersom det under klubbmøtet kommer forslag, skal dette uten diskusjon overleveres styret.

 

Artikkel  XII

Dagsorden for klubbmøter:

  1. Møtet åpnes.
  2. Besøkende Rotaryanere presenteres.
  3. Eventuelle meddelelser.- fødselsdager/jubileer.
  4. Eventuelle komitérapporter.
  5. Orientering om ikke ferdigbehandlede saker.
  6. Nye saker.
  7. Foredrag eller annen programpost.
  8. Møtet avsluttes.
  9. Neste møte

Årsmøte holdes senest 31.desember for valg av tillitsvalgte og styremedlemmer som skal tjenestegjøre i det neste rotaryåret.

Siste styremøte i rotaryåret holdes i juni hvor alle komiteformenn deltar på styremøte medbringende årsrapport fra egen komite – deretter gjennomgang i plenum.

Klubben møter:  Sted: Roald Amundsens minne, tirsdager kl 20-21. Melding /beskjed om møte og evnt endringer gis på hjemmesider og pr mail til alle medlemmer.

 

 Artikkel  XIII

Endring av vedtektene:

Disse vedtekter kan endres med 2/3 flertall på et ordinært klubbmøte, forutsatt at samtlige medlemmer, skriftlig minst 10 dager før møtet er orientert om forslaget.

Det kan ikke foretas noen forandringer i disse vedtekter som ikke er i overensstemmelse med klubbens grunnlov, og med Rotary International `s grunnlov og vedtekter.
(Constitution and By-Laws)

Presidenten skal rapportere viktige saker som skal/ har vært styrebehandlet på første medlemsmøte etter at viktige saker er mottatt/ ferdigbehandlet.

(Noen saker bør tas opp i klubbmøte før vedtak fattes av styret)

 

Artikkel  XIV

OPPMERKSOMHETER I BORGE ROTARYKLUBB
Medlemmer som har gebursdag, gratuleres med dagen på nærmeste klubbmøte.
Oppmerksomhet med 3 flasker klubb-vin eller blomsterhilsen, gis til klubbens medlemmer ved følgende anledninger:

1. 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 år osv.

2. v/ sykdom.

3. v/ bryllup.

4. Til avtroppende president ved presidentskifte.

ANSVARLIG:

Presidenten er ansvarlig for oppfølging av pkt. 1, pkt. 2 og pkt. 3
Påtroppende president er ansvarlig for oppfølging av pkt. 4

KOSTNADSRAMME pr. 2017: ca. kr. 350,-

Besøksvirksomhet:
Ved sykdom og årsjubileer skal oppmerksomheten overleveres ved personlig frammøte av en av klubbens medlemmer.
(Vi bør unngå at det skjer med bud) .

DØD:
Ved død sendes krans/ bårebukett med sløyfe. Sendes også tidligere medlemmer etter vurdering.

 
Tekst: "En siste hilsen fra dine venner i Borge Rotaryklubb".
(Pris vurderes sammen ned blomsterhandler).
Presidenten er ansvarlig.
Alle klubbmedlemmer som har anledning møter ved gravferden.

Reviderte vedtekter ble behandlet på ordinært klubbmøte 16. mai og enstemmig vedtatt. (til stede 15/42)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lov for Borge Rotaryklubb basert på Rotarys lovrådsmøte i april 2016

 

Lov for Borge Rotaryklubb ble orientert om på møtet 2.5.17 og på møtet 16.5.16 fattet man i plenum følgende vedtak:
Borge Rotary slutter seg til bestemmelsene som er nedfelt i standardavtalen for klubbene
– vedtatt i lovrådet i Chicago i april 2016
Vedtektene for Rotary International krever at hver klubb som er godkjent som medlem av Rotary International
skal slutte seg til denne obligatoriske standardloven.

I denne lovteksten er det benyttet ordet «Rotaryklubb». Alternativ skrivemåte kan være «Rotary Klubb». Navnet kommer igjen flere
ganger i denne lovteksten, og alternativ skrivemåte gjelder derfor overalt uten at fotnoten blir gjentatt.


 

Paragraf 1 - Definisjoner

Slik det er brukt i denne loven, med mindre sammenhengen på annen måte klart krever det, skal ordene i denne paragrafen ha følgende mening:

1 Styre: Styret i Borge Rotaryklubb2.

2 Vedtekter: Vedtektene for Borge Rotaryklubb.

3 Styremedlem: Medlem av klubbens styre.

4 Medlem: Et ordinært medlem av Borge Rotaryklubb, og ikke et æresmedlem.

5 RI: Rotary International.

6 Satellittklubb: En potensiell klubb hvis medlemmer også skal være medlemmer

(hvis aktuelt) av Borge Rotaryklubb.

7 År: 12-månedersperioden som begynner 1. juli.

 

Paragraf 2 - Navn

Navnet på denne organisasjonen skal være Borge Rotaryklubb, medlem av Rotary International.

I det tilfelle at klubben har en satellittklubb, skal navnet på denne være Rotary satellittklubb i

Borge Rotaryklubb.

 

Paragraf 3 - Hensikten med klubben

Hensikten med rotaryklubben er å arbeide mot Rotarys mål, gjennomføre prosjekter basert på de 5 tjenesteområdene, bidra til å fremme Rotary ved å styrke medlemsarbeidet, støtte Rotary Foundation og utvikle ledere over klubbnivå.

 

Paragraf 4 - Klubbens område

Klubbens geografiske område er Borge (Nedre Glomma)

 

Paragraf 5 - Formål

Rotarys formål er å oppmuntre og fremme tjenesteidealet som grunnlag for en verdig virksomhet. Dette kan bl.a. gjøres ved

For det første: Utvikle personlige bekjentskaper som en mulighet for å tjene andre,

For det andre: Ha høye etiske krav i næringsliv og yrke, anerkjenne verdien av all nyttig virk-somhet, og fremme hver rotarianers yrke som en mulighet til å tjene samfunnet,

For det tredje: Understreke tjenesteidealet i hver rotarianers personlig, forretnings- og sam-funnsmessige liv;

For det fjerde: Utvikle internasjonal forståelse, fremme velvilje og fred gjennom et verdens-omspennende fellesskap av personer fra ulike yrker forent i tjenesteidealet.

 

Paragraf 6 - Fem tjenestegrener

Rotarys fem tjenestegrener er det filosofiske og praktiske rammeverket for arbeidet i Borge Rotaryklubb.

1 Klubbtjenesten, den første tjenestegrenen, omfatter handlinger som et medlem bør utføre i egen klubb for å bidra til et framgangsrikt klubbarbeid.

2 Yrkestjenesten, den andre tjenestegrenen, har til hensikt å fremme høy etisk standard i forretnings- og yrkesliv, anerkjenne verdien av alle verdige yrker, og fremme tjeneste-idealet i alle yrker. Medlemmenes rolle inkluderer også å etterleve Rotarys prinsipper både i eget liv og egen virksomhet, og stille sin yrkeskompetanse til disposisjon for utvikling av klubbens prosjekter som et bidrag til løsning av samfunnsmessige oppgaver og behov.

3 Samfunnstjeneste, den tredje tjenestegrenen, omfatter ulike arbeidsoppgaver som med-lemmene gjør, enkelte ganger i samarbeid med andre, for å bedre livskvaliteten for de som bor innen klubbens område eller i lokalsamfunnet.

4 Internasjonal tjeneste, den fjerde tjenestegrenen, omfatter de aktiviteter som medlemmene utfører for å fremme internasjonal forståelse, goodwill og fred ved å fremme kontakt med andre land, deres kultur og skikk og bruk. Videre søke informasjon om hva landene har oppnådd, deres ambisjoner, håp og utfordringer, gjennom lesing, korrespondanse og gjennom samarbeid, klubbaktiviteter og prosjekter utformet for å hjelpe folk i andre land.

5 Ungdomstjenesten, den femte tjenestegrenen, anerkjenner den positive forandringen som realiseres av ungdom og unge voksne gjennom aktiviteter utviklet for lederskap. Det samme gjelder involvering i samfunns- og internasjonale prosjekter, og utvekslingsprogrammer som beriker og fremmer fred og kulturell forståelse.

 

Paragraf 7 - Unntak fra bestemmelsene om møter og frammøte

Vedtektene kan inneholde regler eller krav som ikke er i samsvar med paragraf 8, punkt 1, paragraf 12 og paragraf 15, punkt 4 i denne loven. Slike regler eller krav skal overstyre reglene eller kravene i disse punktene i loven. En klubb må imidlertid holde møter minst to ganger pr. måned.

 

Paragraf 8 - Møter

Punkt 1 – Regulære møter (se også paragraf 7 for unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen)

Underpunkt a) Dag og tid

Klubben skal holde et regulært møte en gang i uka på den dag og til den tid som er fastslått i vedtektene.

Tilstedeværelse kan være personlig, gjennom elektronisk møte, eller en linjeforbindelse til medlemmer som ellers ville vært forhindret fra å delta. Alternativt kan en klubb holde et møte en gang hver uke eller i uker valgt ut på for hånd ved å annonsere det som et interaktivt møte på klubbens hjemmeside. Den siste type møte skal bli betraktet som holdt på den dagen den interaktive aktiviteten er lagt ut på hjemmesiden.

Underpunkt b) Endring av møter

Når det er grunn til det, kan styret flytte et regulært møte til en hvilken som helst ukedag mellom foregående og neste regulære møte, eller til en annen tid på en vanlig møtedag, eller til et annet sted.

Underpunkt c) Avlysning

Styret kan avlyse et regulært møte dersom det faller på en lovbestemt fridag eller helligdag, inkludert en dag som er vanlig anerkjent som offentlig fridag eller helligdag, eller i uke som inkluderer en lovbestemt fridag eller helligdag, inkludert en dag som er vanlig anerkjent som offentlig fridag eller helligdag. Det samme gjelder om et medlem dør, en epidemi eller katastrofe som påvirker hele samfunnet, eller en væpnet konflikt i samfunnet setter medlemmenes liv i fare. Styret kan ikke avlyse mer enn fire regulære møter i et år av grunner som ikke er spesifisert på annen måte i dette punktet, forutsatt at klubben ikke avlyser mer enn tre møter på rad.

Underpunkt d) Møter i satellitt-klubber

Hvis det er omtalt i vedtektene, skal en satellitt-klubb holde sine vanlige ukentlige møter på et sted og til dag og tid som er bestemt av medlemmene. Dag, tid og sted for møte kan endres på samme måte som for klubbens regulære møter i punkt 1 underpunkt b) i denne paragrafen. Møtene i en satellitt-klubb kan bli avlyst av de samme grunner som er opplistet i del 1c) i denne paragrafen. Stemmerettsregler skal være slik som nedfelt i vedtektene.

Punkt 2, årsmøte

Underpunkt a)

Årsmøte for valg av styre og andre tillitsvalgte skal holdes senest 31. desember slik det framgår av vedtektene.

Underpunkt b)

En satellitt-klubb (når det er aktuelt) skal holde et årlig møte for sine medlemmer før 31. desember for å velge tillitsvalgte for den generelle styringen av klubben.

Punkt 3, styremøte

Det skal skrives referat fra klubbens styremøter. Slike referater skal være tilgjengelig for alle klubbens medlemmer innen 60 dager etter avholdt møte.

 

Paragraf 9 - Unntak fra bestemmelsene om medlemskap

Vedtektene kan inneholde regler eller krav som ikke er i samsvar med paragraf 10, punkt 2 og 4 – 8 i denne loven. Slike regler eller krav skal overstyre reglene eller kravene i disse punktene i loven.

 

Paragraf 10 - Medlemskap (Se også paragraf 9 for unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen).

Punkt 1, Generelle kvalifikasjoner

Klubben skal bestå av voksne personer som viser god karakter, integritet og lederskap, har et godt omdømme i egen næring, eget yrke og/eller lokalsamfunn, og er villige til å bidra i lokal-samfunnet og/eller ute i verden.

Punkt 2, Typer av medlemskap

Klubben skal ha to former for medlemskap, - aktivt medlemskap og æresmedlemskap.

Punkt 3, Aktivt medlemskap

En person som har de kvalifikasjoner som er nevnt i paragraf 5, punkt 2 i Constitution of Rotary International, kan bli valgt til aktivt medlemskap i klubben.

Punkt 4, Satellittklubbmedlemskap

Medlemmer av en satellittklubb skal også være medlem av sponsorklubben til tiden er inne til å bli anerkjent som medlem av RI som en Rotaryklubb.

Punkt 5, Dobbelt medlemskap

Ingen person kan samtidig være aktivt medlem i denne klubben og en annen klubb, unntatt en satellitt-klubb under Borge Rotaryklubb. Ingen person kan samtidig være vanlig medlem og æresmedlem av klubben.

Punkt 6, Æresmedlemskap

a) Valgbarhet til æresmedlemskap

Personer som har utmerket seg ved å fremme Rotarys idealer, og personer som ansees å være venner av Rotary i kraft av deres støtte til Rotarys formål, kan få æresmedlemskap i klubben. Varigheten av slikt medlemskap skal være som fastsatt av styret. En person kan være æres-medlem i mer enn en klubb.

b) Rettigheter og privilegier

Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale kontingent, har ikke stemmerett, og kan ikke velges til noe tillitsverv i klubben. Slike medlemmer skal ikke ha noen klassifikasjon, men har

rett til å delta i alle møter og nyter alle andre privilegier i klubben. Æresmedlemmer har ingen rettigheter eller privilegier i andre klubber med unntak av retten til å besøke andre klubber uten å være invitert av en rotarianer.

Punkt 7, Offentlig ansatte/tjenestemenn

Personer som er valgt eller utnevnt til offentlig tjeneste for et begrenset tidsrom, skal ikke være valgbar til aktivt medlemskap i klubben under klassifikasjonen for den tjenesten. Begrensningen skal ikke anvendes på personer som er i verv eller stilling i grunnskoler, videre-gående skoler eller andre utdanningsinstitusjoner, eller er valgt eller utpekt til verv i domstol-ene. Medlemmer som er valgt eller utpekt til offentlig tjeneste for en spesifikk periode, kan fortsette som slikt medlem under sin vanlige klassifikasjon i den tiden de har et slikt verv eller slik stilling.

Punkt 8, Ansatte i Rotary International

Klubben kan opprettholde medlemskapet for enhver ansatt i RI.

 

Paragraf 11 - Klassifisering

Punkt 1, Generelle bestemmelser

a) Hovedaktivitet

Hvert medlem skal klassifiseres i samsvar med medlemmets forretnings- eller yrkesmessige stilling eller type samfunnstjeneste. Klassifikasjonen skal være det som beskriver den hoved-saklige og anerkjente aktiviteten for vedkommende, og bedriften eller institusjonen som med-lemmet er knyttet til, eller det som beskriver karakteren ved medlemmets samfunnsmessige aktivitet.

b)Korreksjon eller tilføyelse

Hvis omstendighetene tilsier det, kan styret rette eller tilpasse klassifikasjonen til et medlem. Underretning om slik foreslått endring eller tilpasning skal forelegges det aktuelle medlem-met, og medlemmet skal gis mulighet til å uttale seg om forslaget.

Punkt 2, Begrensninger

Klubben skal ikke velge en person til aktivt medlemskap med en bestemt klassifisering hvis klubben allerede har fem eller flere medlemmer med denne klassifikasjonen, med mindre klubben har mer enn 50 medlemmer. I så tilfelle kan klubben velge en person med den aktuelle klassifisering så lenge det ikke fører til at medlemmer med denne klassifiseringen utgjør mer enn 10 prosent av klubbens aktive medlemmer. Pensjonerte medlemmer skal ikke være inkludert i det totale antall medlemmer innen en klassifikasjon. Klassifisering av et overført eller tidligere medlem, eller en rotarakter eller en Rotary kandidat slik som definert av RIs styre, skal ikke utelukkes valgt til aktivt medlemskap selv om valget fører til at medlemsmassen midlertidig overstiger de forannevnte begrensninger. Om et medlem endrer klassifikasjon, kan klubben fortsette medlemmets medlemskap under den nye klassifikasjonen uaktet disse begrensningene.

 

Paragraf 12 - Frammøte (Se paragraf 7 for unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen)

Punkt 1 – Generelle bestemmelser

Hvert medlem bør delta i klubbens ordinære møter, eller satellittklubbens ordinære møter der-som det framgår av vedtektene, samt engasjere seg i klubbens prosjekter og andre aktiviteter. Et medlem skal bli regnet for å ha deltatt på et ordinært møte dersom medlemmet er personlig til stede eller bruker en online-forbindelse i minst 60 prosent av møtetiden, eller er til stede og blir uventet kalt bort, og som følge av det legger fram bevis som styret aksepterer som rimelig for at en slik handling var fornuftig, eller deltar i det regulære møtet lagt ut på klubbens hjemmeside, innen en uke etter at det er lagt ut, eller dekker opp for fravær på en av de følgende måter:

a) 14 dager før eller etter møtet

Hvis medlemmet innen 14 dager før eller etter regulær tid for det aktuelle møtet

(1) deltar på minst 60 % av det regulære møtet til en annen klubb, til en satellittklubb til en annen klubb, eller en midlertidig klubb; eller

(2) deltar på et regulært møte i en Rotaract- eller Interact-klubb, eller Rotary Fellowship eller en midlertidig Rotaract- eller Interact-klubb, eller Rotary Fellowship, eller

(3) deltar i RI Convention, lovråd, et International Assembly, et Rotary Institute for tidlige-re og nåværende RI- tillitsvalgte, et Rotary Instiute for tidligere, nåværende og inn-kommende RI-tillitsvalgte, eller ethvert annet møte sammenkalt med godkjennelse av styret i RI eller av RI-presidenten på vegne av styret, Rotary-konferanse for flere soner, et møte i en RI-komite, en distriktskonferanse i Rotary, en distrikts-utdanningssamling i Rotary, et distriktsmøte holdt etter RI-styrets anvisning, et hvilket som helst distrikts-komitemøte holdt etter distriktsguvernørens anvisning, eller et regulært annonsert inter-city-møte for Rotary-klubber; eller

(4) har møtt opp til vanlig tid og sted for et vanlig møte eller satellittklubbmøte i en annen klubb med den hensikt å delta i et slikt møte, men den klubben har ikke møte på den tid eller på det stedet; eller

(5) er til stede og deltar i et klubbprosjekt eller et klubbsponset samfunnsevenement eller møte godkjent av styret; eller

(6) deltar på et styremøte eller, hvis det er godkjent av styret, på et møte i en tjenestekomite som medlemmet er utpekt til; eller

(7) deltar på en klubbs web-side i en interaktiv aktivitet som krever en gjennomsnittlig 30 minutters deltakelse.

Når et medlem befinner seg utenom hjemlandet i mer enn fjorten (14) dager, skal ikke tidsbe-grensningen bli påtvunget, slik at medlemmet kan delta på regulære møter eller satellittklubb-møter i et annet land til hvilket som helst tidspunkt under reiseperioden, og hver slik deltagelse vil telle som gyldig erstatning for tapte regulære møter under medlemmets tid i utlandet.

b) På møtetidspunktet


Hvis, ved tiden for møtet, medlemmet

(1) er på reise til eller fra et av de møtene som er spesifisert i underpunkt a) (3) i dette punktet; eller

(2) gjør tjeneste som tillitsvalgte eller er medlem i en RI-komite, eller er tillitsvalgt for Rotary Foundation; eller

(3) tjenestegjør som distriktsguvernørens spesielle representant i dannelsen av en ny klubb; eller

(4) er på Rotary-oppdrag i egenskap av ansatt i RI; eller

(5) er direkte og aktivt engasjert i et distrikt-, RI- eller TRF-sponset prosjekt i et fjerntliggende område hvor det er umulig å kunne kompensere for manglende frammøte; eller

(6) er engasjert i Rotary-oppdrag, godkjent av styret, og som utelukker deltakelse i møtet.

Punkt 2 – Utvidet fravær ved oppdrag på annet sted

Hvis et medlem skal arbeide på et annet sted for en lengre tidsperiode, vil tilstedeværelse i en utpekt klubb ved/på utplasseringsstedet erstatte deltakelse på et regulært møte i medlemmets klubb, forutsatt at det er en gjensidig avtale mellom de to klubbene.

Punkt 3 – Godkjent fravær

Et medlems fravær skal være godkjent dersom

(a) fraværet er i samsvar med de betingelser og under slike forhold som er godkjent av styret. Styret kan godkjenne et medlems fravær av grunner som det finner gode og tilstrekkelige. Slikt godkjent fravær skal ikke overstige tolv måneder. Imidlertid, hvis tillatelsen skyldes medisinske grunner, eller oppstår som følge av en fødsel, en adopsjon, eller

omsorg for fosterbarn som går ut over tolv måneder, kan slik tillatelse bli fornyet av styret for en tidsperiode ut over de opprinnelige tolv månedene.

(b) summen av medlemmets alder og år med medlemskap i en eller flere klubber er 85 år eller høyere, og medlemmet har vært medlem i en eller flere klubber i minst 20 år, og medlemmet skriftlig har meddelt klubbsekretæren sitt ønske om å bli fritatt for frammøteplikten og styret har godkjent dette.

Punkt 4 – RI-tillitsvalgtes fravær

Et medlems fravær skal være godkjent dersom medlemmet er en nåværende tillitsvalgte i Rotary International, eller er ektefelle/samboer med en nåværende tillitsvalgte Rotary International.

Punkt 5 – Frammøtestatistikk

Når et medlem hvis fravær er godkjent i henhold til bestemmelsene i punkt 3 underpunkt (a) i denne paragrafen ikke kan møte på et klubbmøte, skal verken medlemmet eller medlemmets fravær registreres i frammøtestatistikken. I tilfelle et medlem hvis fravær er godkjent etter bestemmelsene i punkt 3 underpunkt (b) eller punkt 4 i denne paragrafen, deltar på et klubb-møte, skal både medlemmet og medlemmets frammøte inkluderes i tallene for sum medlemmer og i sum frammøtte for å beregne klubbens frammøtestatistikk.

 

Paragraf 13 - Styremedlemmer, tillitsvalgte og komiteer

Punkt 1 – Styrende organ

Det styrende organ for Borge Rotaryklubb skal være det styret som er konstituert i samsvar med klubbens vedtekter.

Punkt 2 – Myndighet

Styret skal ha generell kontroll over alle tillitsvalgte og komiteer, og kan når det foreligger gode grunner, erklære et hvilken som helst tillitsverv ledig.

Punkt 3 – Styrets beslutning er endelig

Styrets beslutning i alle klubbsaker er endelig og kan kun ankes til klubben. Om styret beslutter å avslutte et medlemskap, kan imidlertid et medlem i samsvar med paragraf 15, punkt 6, appellere til klubben, kreve mekling eller avgjørelse ved voldgift. Hvis avgjørelsen ankes inn for klubben, kan styrets beslutning kun omgjøres ved to tredels flertall av de avgitte stemmer fra de tilstedeværende medlemmer på et regulært møte fastsatt av styret. Det forutsettes at møtet er beslutningsdyktig, og at sekretæren har gitt informasjon om anken til medlemmene minst fem (5) dager før møtet. Hvis anken blir godkjent, skal klubbens beslutning være ende-lig.

Punkt 4 – Tillitsvalgte

Kubbens tillitsvalgte skal være president, nylig avgått president, valgt president for kommende år, sekretær og kasserer, og kan inkludere en eller flere visepresidenter, som alle skal være medlemmer av styret. Klubbtillitsvalgte kan også inkludere en seremonimester som kan være styremedlem dersom vedtektene tilsier det. Klubbtillitsvalgte skal regelmessig delta på satelittklubbmøter.

Punkt 5 – Valg av tillitsvalgte

(a) Valgperiode for andre tillitsvalgte enn presidenten

Hver tillitsvalgt skal være valgt som foreskrevet i vedtektene. Unntatt for presidenten skal hver tillitsvalgt begynne sin periode 1. juli umiddelbart etter valget og skal tjenestegjøre for den valgte perioden, eller inntil en etterfølger er valgt og kvalifisert.

(b) Valgperiode for presidenten

Presidenten skal velges som foreskrevet i vedtektene. Valget skal ikke gjennomføres, mer enn to (2) år, men heller ikke mindre enn atten (18) måneder før funksjonsperioden begynner. Vedkommende skal tjenestegjøre som nominert president (president-nominee) etter valget. Den nominerte skal ha tittelen valgt president (president-elect) fra

1. juli året før tjenesteperioden som president starter. Presidenten skal begynne sin tje-nesteperiode 1. juli og skal tjenestegjøre i ett (1) år eller inntil en etterfølger er valgt og kvalifisert.

(c) Kvalifikasjoner

En tillitsvalgt eller et styremedlem skal være et medlem med godt omdømme i klubben. En kandidat til vervet som president skal ha vært medlem av klubben i minst ett år før nomineringen til vervet. Dersom en presidentkandidat har mindre tjenestetid enn ett år, skal saken forelegges distriktsguvernøren for godkjennelse.

Valgt president (president-elect) skal delta på distriktets treningsseminar for valgte presidenter (PETS) og på distriktets treningssamling med mindre vedkommende blir fritatt av påtroppende distriktsguvernør (governorelect). Hvis valgt president fritas, skal ved-kommende sende en utpekt representant for klubben som skal rapportere tilbake til valgt president (president-elect). Hvis valgt president ikke deltar på distriktets treningsseminar for valgte presidenter (PETS) og på distriktets treningssamling og ikke har fått god-kjennelse for dette fra påtroppende distriktsguvernør (governor-elect), eller hvis ved-kommende har fått fritak, men ikke sender en klubbrepresentant til disse møtene, kan ikke den valgte presidenten tjenestegjøre som klubbpresident. I slikt tilfelle må sittende president fortsette i tjenesten til en etterfølger som har deltatt på distriktets treningsseminar for valgte presidenter (PETS) og på distriktets treningssamling, eller på opplæring godkjent av påtroppende distriktsguvernør (governor-elect), er blitt valgt.

Punkt 6 – Styring av en satellittklubb knyttet til klubben (hvor det er aktuelt)

En satellittklubb skal være lokalisert i samme område som klubben eller i nærliggende områ-de.

(a) Tilsyn med en satellittklubb

Klubben skal føre tilsyn med og gi støtte til en satellittklubb slik som styret finner det formålstjenlig.

(b) Styret i satellittklubben

For den daglige styringen av en satellittklubb skal den ha sitt eget styre valgt årlig av og blant medlemmene. Styret skal omfatte tillitsvalgte i satellittklubben og fire til seks medlemmer, slik vedtektene fastsetter. Høyeste tillitsvalgte i satellittklubben skal være lederen (chair), og de andre tillitsvalgte skal være nylig avgåtte leder (immediate past chair), neste leder (chair-elect), sekretæren og kassereren. Styret i satellittklubben er ansvarlig for dag-til-dag organiseringen og styringen av klubben og dens aktiviteter i samsvar med Rotarys regler, krav, politikk, mål og delmål under ledelse av klubben. Den skal ikke ha noen autoritet innen eller over den ordinære klubben.

(c) Satellittklubbens rapporteringsprosedyre

En satellittklubb skal, årlig, forelegge for presidenten og styret for klubben en rapport om sitt medlemskap, sine aktiviteter og program, fulgt av status og revidert regnskap, slik at det kan inkluderes i den ordinære klubbens rapport til sitt årsmøte og andre rapp-orter som fra tid til annen kan bli krevd fra denne klubben.

Punkt 7 – Komitéer

Klubben skal ha følgende komiteer:

Administrasjonskomité

Medlemskapskomité

Omdømmekomité

Rotary Foundation komité

Prosjektkomité

Ytterligere komitéer kan etableres etter behov.


Paragraf 14 - Årsavgifter

Hvert medlem skal betale en årlig avgift som beskrevet i vedtektene.


Paragraf 15 - Medlemskapets varighet

Punkt 1 – Periode

Medlemskapet skal fortsette så lenge klubben eksisterer dersom det ikke blir avsluttet som beskrevet i det etterfølgende.

Punkt 2 – Automatisk opphør av medlemskap

(a) Medlemskvalifikasjoner

Medlemskapet skal opphøre automatisk når medlemmet ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjoner for medlemskap, unntatt dersom

(1) styret gir et medlem som flytter fra stedet eller området hvor klubben holder til, en spesiell tillatelse til å være fraværende inntil ett (1) år for å gjøre det mulig for ved-kommende å besøke og gjøre seg kjent med en rotaryklubb i det nye samfunnet vedkommende flytter til, forutsatt at medlemmet ivaretar sine øvrige forpliktelser i forhold til klubben;

(2) styret har tillatt et medlem som flytter fra stedet eller området hvor klubben holder til, å beholde medlemskapet dersom medlemmet fortsetter å oppfylle alle vilkår for medlemskap.

(b) Hvordan gjenoppta medlemskapet

Når medlemskapet for et aktivt medlem er avsluttet slik det er beskrevet i underpunkt (a) i denne delen, kan en slik person, forutsatt at personens medlemskap var i god orden da det ble avsluttet, søke på nytt om medlemskap med samme eller en annen klassifikasjon.

(c) Avslutning av æresmedlemskap

Æresmedlemskap opphører automatisk ved utløp av perioden for slikt medlemskap som fastlagt av styret. Styret kan imidlertid forlenge et æresmedlemskap for en tilleggsperiode. Styret kan når som helst tilbakekalle et æresmedlemskap.

Punkt 3 – Opphør av medlemskap – Manglende kontingentbetaling

(a) Saksgangen

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen tretti (30) dager etter betalingsfristen, skal motta skriftlig varsel fra sekretæren til vedkommende medlems sist kjente adresse. Hvis kontingenten ikke betales innen ti (10) dager fra varselet er sendt, kan medlemskapet bringes til opphør etter vedtak av styret.

(b) Gjenopptakelse

Styret kan gjeninnta et tidligere medlem i klubben etter anmodning og mot betaling av all gjeld til klubben. Et tidligere medlem kan imidlertid ikke tas opp igjen som aktivt medlem, hvis vedkommendes klassifikasjon er i strid med paragraf 11 punkt 2.

Punkt 4 – Opphør av medlemskap – Fravær fra møtene (Se paragraf 7 for unntak fra bestem-melsene i denne delen)

(a) Frammøteprosent

Alle medlemmer skal

(1) ha et samlet frammøte eller erstatning for frammøte i ordinære klubbmøter på minst 50 % hvert rotaryhalvår, eller delta i klubbprosjekter, andre hendelser eller aktiviteter med minst 12 timer i hvert rotaryhalvår, eller en forholdsmessig kombinasjon av begge,

(2) delta i minst 30 % av egen klubbs ordinære møter eller satellittklubbmøter i hvert rotaryhalvår, (assisterende guvernører, slik det er definert av RI’s styre, er unntatt fra denne bestemmelse).

Hvis et medlem ikke oppfyller disse kravene, skal opphør av medlemskapet vurderes, med mindre klubbens styre finner at det foreligger gyldige og fyllestgjørende grunner for fraværet.

(b) Fravær fra flere møter etter hverandre

Dersom et medlem ikke har fått styrets godkjennelse av fravær ut fra tilstrekkelig og gyldig grunn, eller i henhold til paragraf 12, punkt 3 og 4, eller ikke har møtt eller kompensert for fraværet på fire møter etter hverandre, skal vedkommende informeres av styret om at fraværet kan bli oppfattet som en anmodning om opphør av medlemskapet i klubben. Deretter kan styret, ved flertallsvedtak, bringe vedkommendes medlemskap til opphør.

Punkt 5 – Opphør av medlemskap – Andre grunner

(a) Gyldig grunn for opphør

Styret kan bringe et medlemskap til opphør for et medlem som ikke lenger er kvalifisert til medlemskap i klubben, eller av annen gyldig årsak, hvis minst to tredeler av styret er til stede og stemmer for dette i et møte som er innkalt for dette formål. Retningslinjene for dette møtet skal være paragraf 10, punkt 1, «the Four-Way Test» og den høye etiske standard som en må etterleve som medlem av en Rotary klubb.

(b) Varsel

Før noe initiativ tas i en sak nevnt i underpunkt (a) i dette punktet, skal vedkommende medlem gis minst ti (10) dagers skriftlig varsel om en slik forestående handling, og gis anledning til å levere et skriftlig svar til styret. Medlemmet skal ha rett til å møte i styret for å tale sin sak. Skriftlig varsel skal gis ved personlig levert brev eller ved rekommandert brev til medlemmets sist kjente adresse.

(c) Nytt medlem med samme klassifikasjon.

Når styret har brakt et aktivt medlems medlemskap til opphør etter bestemmelsene i denne delen, kan klubben ikke velge et nytt medlem i vedkommendes klassifikasjon før utløpet av fristen for behandling av en eventuell anke er utløpt, og klubbens eller voldgiftsmennenes beslutning foreligger. Denne regel kommer likevel ikke til anvendelse ved opptak av et nytt medlem hvis antallet medlemmer i den aktuelle klassifikasjon ikke overstiger den fastsatte grensen selv om styrets beslutning om opphør av medlemskap blir omgjort.

Punkt 6 – Rett til anke, megling eller voldgift ved beslutning om opphør av medlemskap

(a) Varsel

Innen syv (7) dager etter styrets beslutning om å avslutte eller suspendere medlemskapet, skal sekretæren skriftlig meddele medlemmet styrets beslutning. Medlemmet kan da innen fjorten (14) dager fra datoen for en slik meddelelse varsle sekretæren skriftlig om at han/hun har til hensikt enten å anke til klubben, anmode om megling eller avgjørelse ved voldgift i henhold til bestemmelsene i paragraf 19.

(b) Tidspunkt for behandling av anke

I tilfelle anke skal styret fastsette datoen for behandling av anken på et ordinært klubb-møte som holdes innen enogtyve (21) dager fra et slikt skriftlig varsel om anke er mot-tatt. Alle medlemmer skal senest fem (5) dager før møtet orienteres skriftlig om et slikt klubbmøte og møtets spesielle dagsorden. Bare medlemmer av klubben har anledning til å være til stede når en slik anke behandles.

(c) Megling og voldgift

Framgangsmåten ved megling og voldgift skal være slik som fastlagt i artikkel 19.

(d) Anke

Hvis anken behandles, skal klubbens avgjørelse være endelig og bindende for partene og skal ikke være gjenstand for voldgift.

(e) Voldgiftsmedlemmenes eller oppmannens avgjørelse

Hvis det anmodes om voldgift, skal den avgjørelse som voldgiftsmennene treffer, eller ved dissens, oppmannens avgjørelse, være endelig og bindende for alle parter og kan ikke ankes.

(f) Mislykket megling

Hvis det er anmodet om megling, men denne er mislykket, kan medlemmet anke til klubben eller anmode om voldgift som fastlagt i underpunkt (a) i dette punktet.

Punkt 7 – Styrets avgjørelse er endelig

Styrets avgjørelse er endelig, dersom saken ikke ankes eller kreves avgjort ved voldgift.

Punkt 8 – Utmelding

Et medlems utmelding av klubben skal skje skriftlig og være adressert til presidenten eller sekretæren. Utmeldingen skal godtas av styret hvis medlemmet ikke står i gjeld til klubben.

Punkt 9 – Tap av andel i klubbens eiendeler

Et medlem hvis klubbmedlemskap er brakt til opphør uansett grunn, mister all rett til andel i klubbens fonds eller aktiva som medlemmet måtte ha ervervet i henhold til lov eller ved å bli medlem av klubben.

Punkt 10 – Midlertidig suspensjon

Uavhengig av bestemmelsene i denne loven kan styret midlertidig suspendere et medlem dersom følgende foreligger:

(a) Det er framsatt troverdige beskyldninger om at et medlem har nektet å etterleve eller unnlatt å overholde denne loven, har vært skyldig i en oppførsel som er upassende for et medlem av klubben eller skadelig for klubbens interesser, og

(b) de beskyldningene, hvis de blir bevist, danner god grunn for avslutning av medlemskapet for medlemmet, og

(c) det er ønskelig at det ikke skal iverksettes noe tiltak, i respekt for at medlemskapet til det aktuelle medlemmet vil avhenge av utfallet av en sak eller en hendelse som styret vurderer må være skikkelig opplyst før slike tiltak kan iverksettes, og

(d) at det vil være det beste for klubben og uten noen votering vedrørende hans eller hennes medlemskap, at medlemmets medlemskap blir midlertidig suspendert, og at medlemmet blir utelukket fra deltakelse i møter eller andre klubbaktiviteter og fra oppgaver og posisjoner medlemmet måtte ha i klubben;

Styret kan ved votering og med minst to tredelers flertall i styret, midlertidig suspendere med-lemmet som før nevnt for en høvelig tidsperiode, dog ikke mer enn 90 dager og på slike ytter-ligere vilkår som styret bestemmer. Et suspendert medlem kan appellere eller henstille til mekling eller oppmann vedrørende suspensjonen slik det er forutsatt i paragraf 15, punkt 6.

Under suspensjonen skal medlemmet være fritatt for oppfylling av frammøteplikten.

Forut for utløpet av suspensjonsperioden må styret enten gå videre for å avslutte medlemskapet til den suspenderte rotarianeren, eller gjeninnsette den suspenderte rotarianeren til full regulær status.


Paragraf 16 - Samfunnsforhold, nasjonale og internasjonale anliggender

Punkt 1 – Diskusjonstemaer

Generelle spørsmål som samfunnets, nasjonens og verdens ve og vel er av interesse for klub-bens medlemmer, og skal være gjenstand for en fornuftig og saklig gjennomgang og diskusjon på klubbmøtene til opplysning for medlemmene slik at de kan danne seg sine egne meninger. Klubben skal imidlertid ikke uttrykke noe standpunkt til en aktuell offentlig sak som det er strid om.

Punkt 2 – Ingen støtte til kandidater

Klubben skal ikke støtte eller anbefale noen kandidat til offentlige verv eller embeter og skal ikke på noe klubbmøte diskutere slike kandidaters fortrinn eller mangler.

Punkt 3 – Upolitisk

(a) Resolusjoner og meninger

Klubben skal verken vedta eller sende ut resolusjoner eller meninger eller ta initiativ i verdensanliggender eller internasjonale saker av politisk art.

(b) Appeller

Klubben skal heller ikke appellere til klubber, nasjoner eller regjeringer, eller sende brev, taler eller forslag til løsning av spesielle internasjonale problemer av politisk art.

Punkt 4 – Markering av Rotarys stiftelse

Den uken hvor årsdagen for Rotarys stiftelse (23. februar) faller, skal kunngjøres som Uken for Verdensforståelse og Fred. I løpet av denne uken bør klubben reflektere over oppnådde resultater, og fokusere på arbeid for fred, felles forståelse og samhold i samfunnet og over hele verden.


Paragraf 17 - Rotarys tidsskrifter

Punkt 1 Obligatorisk abonnement

Med mindre klubben i samsvar med RI’s vedtekter er blitt fritatt av RI’s styre for å følge be-stemmelsene i denne paragrafen, skal alle medlemmer så lenge deres medlemskap er gyldig, abonnere på det offisielle tidsskriftet eller på det tidsskriftet som er godkjent og fastlagt for denne klubben av RI’s styre. To rotarianere som bor på samme adresse, kan ha et felles-abonnement på det offisielle tidsskriftet eller på det Rotary tidsskriftet som er godkjent og gjort obligatorisk for klubben eller klubbene. Abonnementet skal betales på de datoer som er fastsatt av styret for innbetaling av medlemsavgiften for hele det tidsrom man er medlem av klubben.

Punkt 2 Innkreving av abonnementsavgift

Klubben skal avkreve medlemmene abonnementsavgift forskuddsvis for hvert halvår. Avgif- ten sendes til RI’s sekretariat eller eventuelt til det regionale tidsskrifts kontor som RI’s styre måtte bestemme.


Paragraf 18 - Aksept av formål og overholdelse av lover og vedtekter

Ved betaling av kontingent aksepterer medlemmene Rotary’s prinsipper som uttrykt i dets formål, og forplikter seg til og er enige i å følge og være bundet av klubbens lover og vedtekter. Bare på disse vilkår kan medlemmet nyte godt av klubbens privilegier. Alle medlemmer skal følge lover og vedtekter, selv om de eventuelt ikke har fått et eksemplar av disse.


Paragraf 19 - Megling og voldgift

Punkt 1 – Tvister

Skulle det oppstå tvist om annet enn en avgjørelse av styret mellom ett eller flere nåværende eller tidligere medlemmer og klubben, en tillitsvalgt eller klubbens styre angående en sak som ikke kan løses etter de regler som er laget for dette formål, skal tvisten, etter anmodning til sekretæren av en av partene, enten løses ved megling eller avgjøres ved voldgift.

Punkt 2 – Dato for megling eller voldgift

Styret skal i samråd med partene beramme en dato for megling eller voldgift, som skal holdes innen enogtyve (21) dager fra mottagelsen av anmodningen.

Punkt 3 – Megling

Ved megling følges den fremgangsmåten som er anerkjent av en kompetent myndighet med nasjonal eller statlig jurisdiksjon, eller en fremgangsmåte som er anbefalt av et kompetent profesjonelt organ hvis anerkjente ekspertise dekker alternative løsninger på konflikter, eller en fremgangsmåte som er anbefalt i form av dokumenterte retningslinjer fastsatt av styret i RI

eller tillitsvalgte i Rotary Foundation. Bare et medlem av en rotaryklubb kan oppnevnes som megler(e). Klubben kan be distriktsguvernøren eller guvernørens representant om å oppnevne en megler som er medlem av en rotaryklubb og som har de relevante meglerevner og erfaringer.

(a) Resultater av meglingen

De resultater eller beslutninger som partene blir enige om som følge av meglingen, skal protokolleres med kopier til partene, megleren(e) og med en kopi til styret. Kopien skal oppbevares av sekretæren. En oppsummering av resultatene som er akseptabel for de involverte parter, skal utformes for klubbens orientering. Begge parter kan be om videre megling gjennom presidenten eller sekretæren, hvis en av partene i vesentlig grad har gått tilbake på meglingsresultatet.

(b) Mislykket megling

Hvis det er anmodet om megling, men den er mislykket, kan hver av partene anmode om voldgift som fastlagt i punkt 1 i denne paragrafen.

Punkt 4 – Voldgift

Ved voldgift skal hver av partene oppnevne en voldgiftsmann, og voldgiftsmennene skal opp-nevne en oppmann. Bare medlemmer av en rotaryklubb kan oppnevnes som oppmann eller voldgiftsmann.

Punkt 5 – Avgjørelse av voldgiftsmenn eller oppmann

Hvis det er anmodet om voldgift, vil den avgjørelsen som voldgiftsmennene, eller hvis disse ikke er enige, oppmannen treffer, være endelig og bindende for partene og kan ikke ankes.


Paragraf 20 - Vedtekter

Klubben skal vedta egne vedtekter. Vedtektene skal ikke være i strid med RI’s lover og vedtekter, eller med reglene for en administrativ områdeenhet etablert av RI, eller med nærvær-ende lover. Vedtektene skal inneholde tilleggsbestemmelser for ledelsen av denne klubben. Slike vedtekter kan til enhver tid forandres på foreskreven måte.


Paragraf 21 - Fortolkning

I disse lover vil terminologien «post», «sende post» og «avstemning pr. post» inkludere bruk av elektronisk post (e-post) og internetteknologi for å redusere kostnader og forbedre kommunikasjonen.


Paragraf 22 - Endringer

Punkt 1 – Endringsmåter

Med unntak av hva som er fastsatt under punkt 2 i denne paragrafen, kan disse lover bare endres av et Council on Legislation (Lovrådet) på samme måte som fastlagt i Rotary Internatio-nals vedtekter for endringer av disse.

Punkt 2 – Endring av paragraf 2 og paragraf 4

Paragraf 2, navn, og paragraf 4, område, i Lov for Borge Rotaryklubb kan endres på ethvert or-dinært beslutningsdyktig klubbmøte ved en votering med tilslutning fra minst to tredeler av de tilstedeværende og voterende medlemmer. Dette forutsetter at underretning om slik foreslått endring er sendt med post til hvert enkelt medlem og til guvernøren minst ti (10) dager før møtet, og at slik endring forelegges RI’s styre for godkjennelse. Endringen trer først i kraft når den er godkjent. Guvernøren kan gi uttrykk for sin mening om forslaget til RI’s styre

 
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Roald Amundsens fødested
Adresse: Framv. 9
Postnummer: 1659
Sted: Torp
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

Styremøte og Kaffemøte
24. mai 2022, 20.00 - 21.00

Vi skal ha kaffemøte den 24 mai. Vi tar et styremø ...

Bedriftsbesøk hos Rotostøp
31. mai 2022, 19.00 - 21.00

Vi møtes 31.05 kl 19:00, oppmøte på Gressvik hos R ...

Halvårsmøte
7. jun. 2022, 20.00 - 21.00

Halvårsmøte med innkomne president. - RAF kl. 20.0 ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...